Blog16 dec 2019

Alleen landelijke oplossing helpt hoofd- en onderaannemers bij verantwoording en financiering van Jeugdzorg

Sinds de overheveling van Jeugdzorg naar gemeenten in 2015, zien we steeds vaker dat contractering gaat via een stelsel met een hoofdzorgaanbieder in combinatie met andere zorgaanbieders. Gemeenten wijzen daarvoor hoofdaannemers aan die zowel administratief als medisch-inhoudelijk verantwoordelijk zijn, óók voor wat onderaannemers doen. Dat betekent voor veel zorginstellingen (extra) uitdagingen, omdat de huidige infrastructuur en standaarden voor berichtenverkeer hier nog niet op zijn ingericht.

Medicore pleit voor een landelijke oplossing: “Een oplossing waar alle partijen van profiteren is uiteindelijk veel beter voor de zorgbudgetten. Allemaal zelf het wiel uitvinden is verspilling van schaarse middelen.”

Hoofd- en onderaannemerschap in Jeugdzorg

Sommige gemeenten kiezen ervoor een beperkt aantal Jeugdzorgaanbieders te contracteren. De gecontracteerde zorgaanbieders zijn medisch inhoudelijk en financieel eindverantwoordelijk voor de Jeugdzorg die geleverd wordt in de regio. Deze zorgaanbieder (hoofdaannemer) beslist wie de zorg voor het kind uitvoert. De hoofdaannemer kan zelf de zorg verlenen, maar kan het ook (gedeeltelijk) uitbesteden aan één of meerdere onderaannemers. De zorginstelling die hoofdaannemer is, blijft eindverantwoordelijk en legt ook over administratieve stromen en medisch-inhoudelijke zaken van de onderaannemer verantwoording af aan de gemeente. Voor de onderlinge afrekening declareren de Jeugdhulp aanbieders ook onderling.

Extra taken en verantwoordelijkheden voor de hoofdaannemer

De rol van hoofdaannemer is voor veel zorginstellingen een nieuwe tak van sport. Want die extra verantwoordelijkheid betekent ook contracten opstellen, overeenkomsten aangaan, toezicht houden en communiceren over zorginzet. En dat met zowel zorgaanbieders buiten het eigen expertiseveld, als met zorgaanbieders die eigenlijk ‘concurrenten’ zijn binnen de regio. In feite verschuiven de administratieve lasten zo van de gemeente naar de zorginstelling. Vanwege de schaarste op de zorgarbeidsmarkt en de versnippering in de Jeugd zorgsector, krijgt de hoofdaanbieder te maken met een groot aantal onderaannemers.

We zien voor zowel hoofd- als onderaannemers (extra) uitdagingen:

  • De hoofdaannemer moet verantwoording afleggen aan de gemeente, ook over wat de onderaannemer doet. Dit geldt zowel administratief als medisch-inhoudelijk. De hoofdaannemer is eindverantwoordelijk en moet dus alles overzien.
  • De hoofdaannemer is verantwoordelijk voor het regelen van contracteringen met onderaannemers. Voorheen lag deze taak bij de gemeente.
  • Veel zorginstellingen hebben geen middelen en mensen om deze extra werkzaamheden efficiënt te laten verlopen. Vaak zijn processen binnen de instellingen niet ingericht op deze taken.
  • De infrastructuur, berichten en berichtenstandaarden ondersteunen deze informatie en declaratiestromen niet. Berichtenstandaarden zijn nu bedoeld voor zorginstellingen om met gemeenten te communiceren, zoals bericht jw301 tot en met jw316. Terwijl het nu juist nodig is dat onderaannemers en hoofdaannemers ook met elkaar communiceren.

Er is op dit moment geen infrastructuur die het mogelijk maakt dat zorgaanbieders onderling berichten uitwisselen. Op dit moment wordt met name de infrastructuur van Vecozo gebruikt voor procesondersteuning en facturatie. Nieuwe infrastructuur of aanpassingen aan de huidige infrastructuur moeten het mogelijk maken om communicatie-, declaratie- en verantwoordingsberichten tussen hoofdaannemer en onderaannemer uit te wisselen. Zorgverleners die al via hoofd- en onderaannemerconstructies werken, geven aan dat het op kleine schaal nog wel te doen is zonder landelijke infrastructuur en afspraken hierover. Facturen worden handmatig verstuurd. Maar hoe gaat dit als een hoofdaannemer straks de zorgtaken moet verdelen? De administratieve last verschuift van de gemeente naar de hoofd- en onderaannemers, ondermeer omdat er een grote informatie- en facturenstroom ontstaat.

Gestandaardiseerde infrastructuur om kosten binnen de perken te houden

Amy Ahluwalia vindt dat de infrastructuur voor zorgaanbieders onderling gestandaardiseerd moet worden. “Alleen met gestandaardiseerde infrastructuur kunnen we gezamenlijk de administratieve lasten binnen de perken houden. Verantwoording en rapportages moeten op een eenduidige manier vormgegeven worden, zodat het makkelijker uitgewisseld kan worden. Dit wordt alleen haalbaar als we landelijke afspraken maken over de inhoud en de manier waarop we dit gaan doen.”

Welke informatie moet er uitgewisseld worden en hoe wisselen we deze informatie uit? Kunnen we dat via een koppeling doen? Dat zijn allemaal vragen die ter sprake komen bij diverse overleggen waaraan wij deelnemen. Medicore zit ook aan tafel bij Vecozo, Ketenbureau Sociaal Domein en Zorginstituut Nederland zodat we bij kunnen dragen aan de vormgeving hiervan.

Vecozo verkent momenteel de mogelijkheden om declaraties tussen ziekenhuizen mogelijk te maken via hun eigen infrastructuur. Als dit goed aansluit, kan dit mogelijk ook bijdragen aan een oplossing voor de geestelijke gezondheidszorg en de Verpleging & Verzorging. Medicore is nauw betrokken bij deze ontwikkelingen, mede omdat we hierin veel toegevoegde waarde voor de Jeugdzorg zien.

Ook voor ons ECD, Medicore, betekent dit dat we moeten doorontwikkelen aan de hand van nieuwe standaarden, infrastructuur en koppelingen om tijdsregistratie en medisch inhoudelijke informatie uit te wisselen en facturatie tussen hoofd- en onderaannemers beter te ondersteunen.
Er zijn 4 scenario’s:

  1. Onze opdrachtgever is onderaannemer. De hoofdaannemer werkt met een EPD/ECD van een andere softwareleverancier. De zorg wordt onafhankelijk van elkaar geleverd.
  2. Onze opdrachtgever is hoofdaannemer. De onderaannemer gebruikt een ander EPD/ECD softwarepakket. De zorg wordt onafhankelijk van elkaar geleverd.
  3. Onze opdrachtgevers werken onafhankelijk van elkaar vanuit één Medicore gebruikersomgeving, waarbij beide zorgaanbieders op behandelniveau wisselend de rol van hoofdonderaannemer dan wel onderaannemer ten opzichte van elkaar kunnen vervullen. De zorg wordt onafhankelijk van elkaar geleverd.
  4. Onze opdrachtgevers werken onafhankelijk van elkaar vanuit één of meerdere Medicore gebruikersomgevingen of andere EPD/ECD systemen samen. Medicore ondersteunt bij gedeelde dossiervoering en administratie. De zorg wordt in nauwe samenwerking tussen de zorgaanbieders geleverd. Wij willen graag aan de slag om voor deze 4 scenario’s een geïntegreerde oplossing voor onze opdrachtgevers uit te werken. Daar hebben we ook ideeën over, waarbij voor een duurzame oplossing landelijke infrastructuur wordt vereist.

Hoe werkt dit binnen de AVG?

In eerdere klantfocussessies en bijeenkomsten die we hierover organiseerden kwamen veel vragen over onderlinge inzage in het dossier van de cliënt en privacy naar voren. Om de privacy te waarborgen zijn er strenge Europese certificeringsvereisten voor systemen die uitwisseling van gegevens tussen onafhankelijke organisaties mogelijk maken. Bij verzenden van persoonsgegevens door een zogenaamde ‘brondossierhouder’ aan één of meerdere zorgaanbieders die een behandelrelatie hebben met de betrokkenen (pushverkeer) is toestemming vooraf niet vereist. Wel moet de cliënt ervan op de hoogte zijn dat persoonsgegevens en patiëntgegevens kunnen worden verstrekt en moet de cliënt daar zelf bezwaar tegen kunnen maken. Dat kan bijvoorbeeld op een webpagina binnen het PGO of het cliëntportaal van de zorgaanbieder.

Gerelateerde berichten

Blog02 nov 2023

Het belang van het aantrekken en behouden van pleeggezinnen

Welke manieren helpen pleegzorgorganisaties bij het aantrekken, binden en behouden van pleegouders? Lees het in deze blog.
Lees meer +
Blog07 jun 2023

Van visie naar Medicore ECD: zo werken onze consultants

In deze blogreeks nemen wij je mee in de afdelingen achter het Medicore ECD. In deze blog lees je over onze consultants
Lees meer +
Blog22 mei 2023

Hoofd- en onderaannemerschap: een financieel-administratieve constructie voor kwalitatieve zorg

In deze blog vertelt Koen Bosboom, business consultant bij Tenzinger over de uitdagingen die hij en zijn collega's tegenkomen bij zorgaanbieders rondom hoofd- en onderaannemerschap.  
Lees meer +

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Zo ben jij elke maand op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in de zorg!

Door op de button te klikken ga je akkoord met het Medicore privacy statement.